„Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju – Czyżyk – miejsce dla dzieci – szansa dla rodziców”

Nr umowy: RPMP.08.05.00-12-0071/19-00

Cel projektu: podjęcie pracy zarobkowej przez 31 kobiet lub mężczyzn (70% BO) po okresie sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3.

Kwota dofinansowania: 557 719,00 PLN

Wartość projektu: 656 140,00 PLN

Beneficjent: Maciejkowo sp. z o.o.

„Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju – miejsce dla dzieci – szansa dla rodziców” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Maciejkowo Sp. z o.o., w budynku przy ul. Siewnej 10 w Krakowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5, wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków ułatwiających 44 rodzicom/opiekunom prawnym powrót do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub umożliwienie utrzymania przez nich zatrudnienia w sytuacji opieki nad dzieckiem do lat 3.

Oświadczamy, że w związku z realizacją projektu „Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju – miejsce dla dzieci – szansa dla rodziców”, Beneficjent realizuje politykę równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. W ramach realizacji projektu zostały podjęte następujące działania:

 1. Realizowanie polityki niedyskryminacji przy rekrutacji pracowników i uczestników
 2. W celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem, dopuszczono elastyczny czas pracy i możliwość wykonywania części obowiązków w domu. Ponadto dopuszczono zespołu projektowego osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania równości szans.
 3. Na stronie internetowej zamieszczono ankietę potrzeb dodatkowych dla osób, które potrzebują wsparcia w postaci tłumacza migowego, asystenta, przestrzeni dla psa asystującego, wydruku materiałów rekrutacyjnych itp. Zamieszczono również filmik pokazujący wnętrze żłobka.
 4. Strona posiada możliwość zwiększenia kontrastu/czcionki.

Ponadto, budynek żłobka został zaprojektowany w oparciu o standardy architektoniczne:

 1. Żłobek mieści się w budynku parterowym, bez schodów i barier architektonicznych. Jedyny próg wejściowy, o wysokości 4 cm, został zniwelowany poprzez zastosowanie pochylni o spadku 13 stopni. Pochylnia ma ok. 20 cm długości.
 2. zamontowano drzwi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: drzwi, z których może swobodnie korzystać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, powinny mieć szerokość min. 90 cm 
 3. przed wejściem do budynku oznaczono pas 50 cm w kontrastowym kolorze, granice chodnika prowadzącego do budynku również oznaczono kontrastowym kolorem
 4. w szerokości drzwi wejściowych do budynku nie umieszczono żadnych elementów wystających ponad płaszczyznę nawierzchni (odboje, skrobaczki, wycieraczki do obuwia i podobne urządzenia) 
 5. zastosowano się do zapisu dot. szerokości biegu 
 6. wszelkie przeszkody i elementy wyposażenia przestrzeni umieszczono poza główną przestrzenią komunikacyjną. 
 7. materiały wykończeniowe użyte zostały zgodnie z wytycznymi: unikano powierzchni połyskliwych na podłogach oraz ścianach
 8. zastosowano kontrast (ściany, podłogi) 
 9. sala żłobkowa jest oznaczona tablicą kontrastową tyflograficzną z napisem w alfabecie Braille’a.
 10. nawierzchnie stosowane zgodnie z wytycznymi: są stabilne i antypoślizgowe 
 11. zamontowane klamki w drzwiach, zgodnie z wytycznymi na kształt litery „L” lub „C”, nie wyżej niż 120 cm od podłogi
 12. wysokość miski ustępowej (mierzona do górnej części deski) w toaletach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych mieści się w granicy 42-48 cm
 13. zamontowano poręcz w toalecie przy misce ustępowej na wymaganej wysokości – między 70- 80 cm 
 14. zamontowano przycisk alarmowy przy misce ustępowej, na wysokości poręczy
 15. umywalki zamontowane na wskazanej wysokości: górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 75-85 cm od posadzki. 
 16. włącznik światła do toalety dla niepełnosprawnych znajduje się na wysokości nie wyższej niż 120 cm.
 17. ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię, zapewniając odpowiednie warunki dla przebywających tam osób; oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń nie wykazuje różnic natężenia
 18. zniwelowano odgłosy urządzeń wentylacyjnych poprzez zastosowanie dodatkowych warstw wyciszenia w sufitach oraz ściankach działowych w trakcie prac budowlanych oraz przez zamontowanie centralki wentylacyjnej (rekuperacja) w osobnym, zamkniętym pomieszczeniu

Opłaty wynoszą 350 zł miesięcznie (cena wraz z wyżywieniem)

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji w zakładce „Dokumenty i rekrutacja”.