pr

W ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, 235), która weszła w życie 4 kwietnia 2011 r., jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, jest dzienny opiekun.

Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat trzech, a w wyjątkowych sytuacjach do ukończenia przez dziecko w danym roku szkolnym lat czterech. Natomiast jeżeli wśród dzieci, nad którymi dzienny opiekun będzie sprawował opiekę, znajdzie się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia bądź wymaga szczególnej opieki albo jest niepełnosprawne, wówczas może się opiekować tylko trojgiem dzieci.

W naszej placówce, od marca 2017 roku, udostępniamy 20 miejsc dla dzieci w wieku od 20 tyg życia. Opiekę nad dziećmi będą sprawować 4 odpowiednio wyszkolone Ciocie oraz dodatkowy personel zatrudniony w charakterze Pomocy Wychowawcy.

W placówce będziemy stosować pedagogikę Marii Montessori. Godziny otwarcia placówki: 7.30 – 17.30.

Dziennym opiekunem może zostać osoba, która posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Jeżeli nie posiada takich kwalifikacji jest zobowiązana do odbycia 160 – godzinnego szkolenia, którego zakres programowy został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna.

Osoba chcąca sprawować opiekę nad dziećmi jako dzienny opiekun, posiadająca odpowiednie kwalifikacje, ale nie pracująca z dziećmi do lat trzech bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun jest zobowiązana do odbycia 40 – godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy.
Natomiast, jeżeli osoba chcąca sprawować opiekę nad dziećmi jako dzienny opiekun posiada niezbędne kwalifikacje
i doświadczenie, czyli pracowała z dziećmi do lat trzech przez okres co najmniej dwunastu miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun, jest zwolniona z odbycia szkolenia.

Poza kwalifikacjami, chcąc zostać dziennym opiekunem, osoba powinna także spełniać dodatkowe warunki, a mianowicie: dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, nigdy nie być pozbawioną władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, powinna wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, nie być skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz posiadać warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dziećmi. Jeżeli, którykolwiek z warunków nie zostanie spełniony, dyskwalifikuje to kandydata na dziennego opiekuna.
Ponadto, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dzienny opiekun podlega obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).

Do zadań dziennego opiekuna należy przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Dzienny opiekun zapewnia dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka. Również sposób, w jaki prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne musi uwzględniać rozwój psychomotoryczny dziecka oraz zajęcia powinny być właściwe do jego wieku. Powinien on także współpracować z rodzicami tych dzieci, poprzez prowadzenie konsultacji i udzielania porad w zakresie pracy z dziećmi.
Dzienny opiekun w wypełnianiu obowiązków może korzystać z pomocy wolontariusza. Może także, w czasie prowadzenia zajęć, korzystać z pomocy rodziców dzieci, nad którymi sprawuje opiekę.

Opłaty za pobyt dziecka w grupie opieki dziennej, będą wynosić:

  1. Czesne wynosi: 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć zł)
  2. Wyżywienie do 150 zł miesięcznie

Rozliczane będą zgodnie z procedurą opisaną w statucie placówki.

Wysokość opłat została ustalona w oparciu o Uchwałę Nr XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa, w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków – w przypadku zmiany ustawy, stawki mogą ulec zmianie.