pr

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków ułatwiających 20 rodzicom/opiekunom prawnym powrót do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Grupę docelową stanowią osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie

funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim wychowawczym).

Dodatkowo będą to osoby zamieszkałe lub pracujące w woj.małopolskim, zamieszkałe na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin

ościennych – Zielonki,Michałowice

Przewiduje się utworzenie opieki nad dziećmi, zgodnie z wymogami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, w formie dziennego opiekuna.

Opieką objęte zostaną dzieci od ukończenia 20 tyg.do 3 roku życia, a na uzasadniony wniosek rodzica do 4 r. życia.

Czas pobytu dziecka i godziny pobytu będą ustalane indywidualnie, jednakże w godzinach 7.30 – 17.30 (godziny otwarcia placówki).

Opiekun dzienny zostanie przygotowany do sprawowania opieki przy wykorzystaniu metody Marii Montessori, która zakłada, że wychowanie jest

udzielaniem dziecku pomocy, wspieraniem jego rozwoju indywidualnego, psychofizycznego, emocjonalnego, umysłowego i duchowego.

Głównym rezultatem projektu będzie objęcie opieką 20 dzieci, na obszarze, gdzie występuje zapotrzebowanie na tego typu usługi.

Dla rodziców przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich utworzenie nowych miejsc opieki zniweluje zagrożenie „wypadnięcia” z rynku pracy. Z drugiej strony rodzicom bezrobotnym/biernym zawodowo udział w projekcie(który zapewni możliwość bezpłatnego oddania dziecka pod opiekę wykwalifikowanej kadry), pozwoli skoncentrować się na działach zmierzających do powrotu na rynek pracy.

Opłaty za pobyt dziecka w grupie opieki dziennej, będą wynosić:

  1. Czesne wynosi: 199,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć zł)
  2. Wyżywienie do 150 zł miesięcznie

Rozliczane będą zgodnie z procedurą opisaną w statucie.

Wysokość opłat została ustalona w oparciu o Uchwałę Nr XVI/163/11 Rady Miasta Krakowa, w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym Gminy Miejskiej Kraków- w przypadku zmiany ustawy, stawki mogą ulec zmianie.

Wartość projektu wynosi 621.426 zł, z czego 528.212 zł ma zostać pokryte z wkładu Funduszy Europejskich.