pr

 

Rodziców, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie „Centrum Zdrowego Rozwoju – miejsce dla dzieci- szansa dla rodziców”, polegającym na objęciu opieką dzienną 20 dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat, prosimy o wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych oraz o zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

 

Wypełniony formularz, wraz z oświadczeniem, prosimy przesłać drogą mailową lub dostarczyć do naszego biura znajdującego się przy ul. Siewnej 10 w Krakowie, w terminie od w terminie od godziny 7:00 rano 01 grudnia 2016 roku  do  godziny 18:00 dnia 15 stycznia 2017 roku.

 

Formularz wraz z oświadczeniem można wypełnić też drogą on-line (zakładka Rekrutacja on-line).

Rodzice zakwalifikowani do projektu (wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2017 r.) zobowiązani będą dostarczyć komplet podpisanych dokumentów wynikających z Regulaminu Projektu, w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa. W przypadku ich nie dostarczenia umowa uczestnictwa w projekcie nie będzie mogła zostać podpisana, co automatycznie skutkuje zwolnieniem miejsca dla kolejnego zakwalifikowanego uczestnika z listy rezerwowej.

Etapy rekrutacji:

a.       Zebranie kompletów dokumentów od Uczestników tj. formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem oraz akceptacją regulaminu

b.       Analiza formularzy zgłoszeniowych i weryfikacja kryteriów formalnych z przyznaniem punktów strategicznych:

                                                               i.      Osoby posiadające status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo – 1 pkt

                                                             ii.      Osoby niepełnosprawne – 1 pkt

                                                           iii.      Samotni rodzice – 1 pkt

                                                iv.      Osoby pozostające poza rynkiem pracy  ponad 1 rok od momentu ustania świadczeń pobieranych z tytułu opieki nad dzieckiem – 2 pkt

                                                             v.      Osoby z wykształceniem poniżej średniego (podstawowe, średnie niepełne) – 2 pkt

c.       Weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikowalności – na postawie wymaganych dostarczonych dokumentów:

                                                               i.      Osoby bezrobotne- zarejestrowane- zaświadczenie z UP

                                                             ii.      Osoby pozostające bez pracy, nie zarejestrowane – oświadczenie rodzica

                                                           iii.      Osoby niepełnosprawne – kopia orzeczenia o niepełnosprawności

                                                            iv.      Osoby na urlopach: macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim – zaświadczenie od pracodawcy

                                                             v.      Dane dotyczące miejsca zamieszkania, wykształcenia, samotnego wychowywania dziecka – oświadczenie rodzica

d.       Sporządzenie listy rankingowej wg następujących kryteriów:

                                                               i.      Policzenie punktów strategicznych

                                                             ii.      W przypadku równorzędnego spełnienia wszystkich kryteriów rekrutacji i selekcji będzie decydowała kolejność zgłoszeń – decyduje data i godzina wpływu na potwierdzeniu wpływu dokumentów lub data przesłania formularza interaktywnego na stronie www

                                                           iii.      W przypadku nie dostarczenia dokumentów potwierdzających podane w trakcie rekrutacji informacje,  wniosek zostanie odrzucony.

e.       W przypadku większej ilości zgłoszeń, sporządzona zostanie przygotowana lista rezerwowa

Rekrutacja odbywała się będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji tj. o przyjęciu do projektu decydowały będą kryteria rekrutacyjne.

Dokumenty do pobrania:

 word-ikonaRegulamin projektu

 word-ikonaFormularz zgłoszeniowy

 word-ikonaOświadczenie dla rodzica