Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:
Nazwa i adres: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego KRAKINWEST Spółka z o.o. ul. J.Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków.
Data wpłynięcia oferty: 14.03.2019 r., sposób dostarczenia: osobiście na adres ul. Moczydło 7A, 30-698 Kraków
Cena: 190 000 zł.
Oferta Biuro Doradztwa Inwestycyjnego KRAKINWEST Spółka z o.o. ul. J.Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków była jedyną ofertą złożoną w ramach postępowania. Badając złożoną ofertę nie stwierdzono występowania okoliczności, które mogłyby wykluczyć danego Oferenta. Zaproponowana cena za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną niższą, od kwoty którą Beneficjent przeznaczył na realizację zadania. Dodatkowo Oferent otrzymał punkty za doświadczenie oraz za udzieloną 24 miesięczną gwarancję.
Szczegółowa punktacja:
Cena- 190 000 zł- 70 punktów.
Doświadczenie- realizacja 2 podobny przedsięwzięć- 10 punktów.
Gwarancja- 24 miesiące- 15 punktów.
Suma- 95 punktów